صوت و لحن

توضیحات بیشتر

صوت و لحن

مدرس: مهدی فروغی

تجوید مقدماتی

توضیحات بیشتر

تجوید مقدماتی

مدرس: حیدر کسمایی

روخوانی و روانخاونی مقدماتی

توضیحات بیشتر

روخوانی و روانخاونی مقدماتی

مدرس: علی قاسمی

تجوید تکمیلی

توضیحات بیشتر

صوت و لحن

مدرس: حیدر کسمایی