دوره‌های حقوقی

جرائم مالی و اقتصادی

مدرس: فرهود فهیم

شروع کنید

موجر و مستاجر

مدرس: فرهود فهیم

شروع کنید

قاچاق کالا

مدرس: فرهود فهیم

شروع کنید

پیشگیری از وقوع جرم

توضیجات بیشتر

پیشگیری از وقوع جرم

مدرس: فرهود فهیم

شروع کنید

جرائم سایبری

مدرس: فرهود فهیم

شروع کنید

حقوق خانواده

توضیجات بیشتر

حقوق خانواده

مدرس: دکتر علی امیری

شروع کنید