جرائم مالی و اقتصادی

توضیجات بیشتر

جرائم مالی و اقتصادی

مدرس: فرهود فهیم

موجر و مستاجر

توضیجات بیشتر

موجر و مستاجر

مدرس: فرهود فهیم

قاچاق کالا

توضیجات بیشتر

قاچاق کالا

مدرس: فرهود فهیم

پیشگیری از وقوع جرم

توضیجات بیشتر

پیشگیری از وقوع جرم

مدرس: فرهود فهیم

جرائم سایبری

توضیجات بیشتر

جرائم سایبری

مدرس: فرهود فهیم

حقوق خانواده

توضیجات بیشتر

حقوق خانواده

مدرس: دکتر علی امیری