دوره‌های خوشنویسی

اقلام سته

مدرس: ناصر طاووسی

در حال انتشار

شکسته نستعلیق تحریری پیشرفته

مدرس: مجید جوان راد

مشاهده دوره

نستعلیق پیشرفته

مدرس: اصغر شریفی

مشاهده دوره

خط نستعلیق تکمیلی

مدرس: حامد فقیهی

مشاهده دوره

خط نستعلیق تحریری مقدماتی

مدرس: اصغر شریفی

در حال انتشار

شکسته نستعلیق تحریری مقدماتی

مدرس: مجید جوان راد

مشاهده دوره

نستعلیق مقدماتی

مدرس: اصغر شریفی

مشاهده دوره

ثلث مقدماتی

مدرس: احسان پورنعمان

مشاهده دوره

خط نستعلیق پیشرفته

مدرس: حامد فقیهی

مشاهده دوره

خط نسخ مقدماتی

مدرس: علیرضا بخشی

مشاهده دوره

شکسته نستعلیق تحریری تکمیلی

مدرس: مجید جوان راد

مشاهده دوره

نستعلیق تکمیلی

مدرس: اصغر شریفی

مشاهده دوره

خط نستعلیق مقدماتی

مدرس: حامد فقیهی

مشاهده دوره

خط شکسته نستعلیق با قلم

مدرس: محمدرضا خدایاری

در حال انتشار