نمایشنامه نویسی مقدماتی

توضیحات بیشتر

نمایشنامه نویسی مقدماتی

مدرس: محمدرضا شاهمردی

نمایشنامه نویسی تکمیلی

توضیحات بیشتر

نمایشنامه نویسی تکمیلی

مدرس: محمدرضا شاهمردی

فیلنامه نویسی پیشرفته

توضیحات بیشتر

فیلنامه نویسی پیشرفته

مدرس: محمود الیاسی

نمایشنامه نویسی دراماتیک

توضیحات بیشتر

نمایشنامه نویسی دراماتیک

مدرس: محمدرضا شاهمردی